Spotřebitelská soutěž

 ROZDÁVÁME OUTFITY ZA 40.000 Kč!

Stačí jen registrace a nákup!

Oblečte se zdarma. Rozdáváme 4 outfity, každý v hodnotě 10.000 Kč!
Je to jednoduché, stačí udělat nákup za jakoukoliv částku a vytvořit si zákaznický účet. Pokud ho už máte, tak půlku máte splněno. Do soutěže se započítává každý Váš nákup do 9.5. 2021

 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "Rozdáváme outfity za 40.000 tisíc“

Účastí v soutěži souhlasíte s obchodními podmínkami dostupnými zde a se zde dostupnými podmínkami zpracování osobních údajů za účelem zapojení se do soutěže, jejich marketingovému využití a případného označení výherce na sociálních sítích.

 

Obchodní podmínky – Pravidla soutěže

"Rozdáváme outfity za 40.000 Kč

Česká republika

(„Soutěž“)

 

1. Pořadatel soutěže:

ESPACE Retail s.r.o. se sídlem Praha - Háje, Steinerova 604/12, PSČ 149 00 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217835

 

2. Organizátor soutěže:

ESPACE Retail s.r.o. se sídlem Praha - Háje, Steinerova 604/12, PSČ 149 00 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217835

 

3. Doba a místo konání soutěže:

Soutěž bude probíhat v době od momentu zveřejnění banneru na hlavní stránce Espaceshop.cz do 9. 5. 2021 23:59:59 hod.(„Doba konání Soutěže“).

 

Soutěž je pořádána na území České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu konání Soutěže.

 

4. Účast v soutěži

Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízenu registraci na Espaceshop.cz, a která je spotřebitelem a splní podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“). Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži.

 

Účast v Soutěži prostřednictvím registrovaného účtu jiné osoby je vyloučena.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně a v dobré víře dodržovat.

 

5. Pravidla a průběh soutěže

Soutěžící se zúčastní Soutěže tak, že v Době konání Soutěže učiní nákup v jakékoliv hodnotě na Espaceshop.cz a vytvoří si zákaznický účet (pokud jej již nemá). Tedy v soutěžním období od momentu zveřejnění banneru do 9. 5. 2021 23:59:59 hod splnit tyto úkoly:

1) Učinit nákup na Espaceshop.cz v jakékoliv hodnotě

2) Vytvořit si zákaznický účet na Espaceshop.cz (pokud jej již má, stačí splnit bod č.1)

Každý Soutěžící může platně do Soutěže vstoupit neomezeně, tj. každý nákup a učiněný v Době trvání Soutěže je platným vstupem do soutěže, pokud si zákazník vytvoří zákaznický profil, tj. registruje se. Čtyři výherci budou vylosováni náhodně. Výherci budou o své výhře informováni nejdříve následující pracovní den, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Soutěže, a to emailem, na který mají vytvořenou registraci. Na základě poskytnutých informací bude výhra výherci odeslána nejpozději do 60 dnů od data kontaktování pořadetele výhercem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát Soutěžící, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu Soutěžících, propadnou ve prospěch pořadatele.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

Výhra v Soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže, nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výherkyní v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže ty Účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této Soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel Soutěže ze strany Soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany Soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

 

6. Výhry

Soutěží se celkem o 4 outfity dle vlastního výběru z e-shopu www.espaceshop.cz. Každý výherce tak má nárok si vybrat libovolné outfity z www.espaceshop.cz v hodnotě 10,000 Kč. Výhra bude uplatněna tak, že výherce obdrží emailem slevový kód na částku 10,000 Kč, která bude z jeho košíku odečtena. Výhru nelze rozdělit.

Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely. V případě porušení tohoto ustanovení těchto pravidel, tj. v případě, že výherce bude výhru využívat ke komerčním aktivitám, je Pořadatel oprávněn odebrat výhru výherci, a to s okamžitou účinností ode dne oznámení o takovém kroku Pořadatele.

Výhry nelze vrátit, pouze vymněnit za jinou velikost.

Soutěžící, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozích ustanovení nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na Výhru.

Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

Organizátor má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Z obdobných důvodů může Organizátor upravit zde uvedené lhůty.

 

7. Společná ustanovení

Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webových stránkách Espaceshop.cz. 

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoliv upravit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Espaceshop.cz. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení Soutěže. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku.

Organizátor ze Soutěže vyloučí, a nepředá případnou Výhru, osobám jednajícím v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy ve vztahu k Soutěži. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.Na výhru v Soutěži nemá Soutěžící právní nárok. Výhry v Soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 60 dnů od data doručení adresy. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.

Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Organizátorem ve vztahu k Soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

8. Zpracování osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na www.espaceshop.cz v sekci Ochrana soukromí. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Soutěži. Obdrží - li Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat další zpracovatelé, zejména Organizátor a dále subjekty, které se podílejí na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, která může uplatnit vůči Pořadateli, resp. Organizátorovi:

 

1) právo na přístup k osobním údajům,
2) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,

3) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,

4) na omezení zpracování osobních údajů,

5) na přenositelnost údajů,

6) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad jeho zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce,

7) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 17. 3. 2021

0 ks
Košík: 0
0 ks
  • Košík (0 Kč)0
  • O nás
  • Kariéra